Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 09 : Under Pressure

  • Bắt Sống 09 (00:19:90)


  • Phân tích :

- Điểm chết nằm ở khúc cua, chỉ cần ổn định tốc độ, bắn Nito tạo cú húc thật mạnh vào thân xe của nghi phạm. Vậy là xong !