Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 13 : Tough Justice

  • Bắt Sống 13 (00:16:45)


  • Phân tích :

- Màn này chỉ cần chờ nghi phạm quay xe rẽ vào đường chính là Cớm nhanh nhẹn quay xe chặn đầu sẽ kết thúc nhanh.