Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 14 : Weapon Of Choice

  • Bắt Sống 14 (00:13:70)


  • Phân tích :

- Mặc dù được hỗ trợ tất cả các loại vũ khí, nhưng với sức nặng và kỹ thuật "kìm chân địch", Cớm đã tóm gọn nghi phạm chỉ trong vài giây đầu tiên.

- Nhưng nếu nghi phạm thoát được, hãy lần lượt sử dụng EMP, rồi đến RoadBlock... EMP bắn trúng sẽ sớm bắt sống được nghi phạm ở RoadBlock.