Giỏ hàng

Interceptor - Bắt Sống 15 : Desert Strike

  • Bắt Sống 15 (00:28:67)


  • Phân tích :

- Khi nghi phạm chạy vào lối đường tắt, chính là lúc Cớm chạy ở đường chính, chờ thời cơ rải đinh và "Hải quay xe" rồi chặn đầu xe nghi phạm trực diện là xong.