Giỏ hàng

Abandoned Cars : Nissan Fairlady 240ZG "La Catrina" (Race)

  • #39 - Nissan Fairlady 240ZG "La Catrina" (Race) at Crest Hill Overlook, Silver Rock.
    September 25, 2018 to 09:59 October 2, 2018 (UTC).

- Chiếc xe mới nhất trong danh sách những chiếc xe bị bỏ rơi lần này chính là xe Nissan Fairlady 240ZG "La Catrina" (Race) at Crest Hill Overlook, Silver Rock.

- Thời gian để tìm và mang về cho Rav từ ngày 25/9 đến ngày 02/10/2018.


- Dưới đây là 1 vài hình ảnh vị trí Abandoned Cars lần này :


  • Clip :